Fundacja Rozwoju Sądecczyzny
ul. Braterstwa Ludów 40, 33-340 Stary Sącz
Telefon: 509 539 544
e-mail: frsbiuro@gmail.com

Cele fundacji

O tym czym tak naprawdę się zajmujemy.

Celem Fundacji jest:

 1. Ochrona kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 2. Podtrzymania i upowszechnienia tradycji narodowej, pielęgnacja polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 3. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. Propagowanie zdrowego trybu życia w szczególności poprzez aktywność fizyczną;
 6. Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
 7. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
 8. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 9. Upowszechnianie i wspieranie sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej (kultura fizyczna);
 10. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu;
 11. Propagowanie sportu jako środka terapeutycznego;
 12. Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych;
 13. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani;
 14. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
 16. Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez sport i rekreację;
 17. Propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
 18. Propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie ekologii i ochrony środowiska;
 19. Promocja i organizacja wolontariatu;
 20. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 21. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 22. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 23. Wspieranie przedsiębiorczości mającej na celu rozwój nauki i nowych technologii;
 24. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 25. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 26. Wsparcie dzieci i młodzieży w szczególności z ubogich rodzin oraz szczególnie uzdolnionej;
 27. Działalność charytatywna;
 28. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 29. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt. 1-32;
 30. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka;
 31. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;
 32. Promocja i upowszechnianie nowoczesnych technologii;
 33. Działalność na rzecz osób starszych;
 34. Działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych,
 35. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 36. Wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

Menu boczne:

Wybierz interesujący Cię dział

Współpracują z nami:

Lista firm które z nami współpracują